Nawigacja

LOWE

 

 

                        

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lubaczowie od 1 lipca uczestniczy jako Partner w realizacji projektu „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych”  - „Lubaczowskie LOWE” . Oznacza to, że wykorzystując doświadczenie Szkoły w zakresie edukacji, utworzy się w niej Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji. Od października 2017 roku do końca czerwca 2018 roku zostaną tu zorganizowane bezpłatne zajęcia dla dorosłych – przede wszystkim dla rodziców, ale szkoleniami również objęte będą:

• osoby dorosłe mające utrudniony dostęp do form edukacji osób dorosłych;

• osoby dorosłe mające niski poziom wykształcenia lub wykształcenie wymagające aktualizacji (co najwyżej zasadnicze zawodowe lub wykształcenie średnie i policealne zdobyte w zeszłym wieku);

• osoby dorosłe związane z rolnictwem;

• osoby dorosłe nieaktywne zawodowo lub bezrobotne;

• osoby dorosłe podlegające formom pomocy społecznej i wsparcia rodziny;

• osoby dorosłe w wieku 45+.

Tematyka szkoleń będzie wynikała z szerokiej diagnozy, która zostanie przeprowadzona na początku września. Zachęcamy do śledzenia informacji na stronie Szkoły i profilu FB. Więcej informacji można będzie uzyskać również w sekretariacie Szkoły.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER),Osi priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,Działania 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.  Liderem projektu jest Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie.

 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2, im. Obrońców Lubaczowa
    ul. Słowackiego 9, 37-600 Lubaczów
  • +48 16 632 94 25