Nawigacja

Rekrutacja

.

TERMINY PROWADZENIA NABORU I SKŁADANIA

DOKUMENTÓW  REKRUTACYJNYCH

DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W LUBACZOWIE

w roku szkolnym 2018/2019

 

Lp.

Zadanie

Termin

1.

Składanie zgłoszenia do szkoły przez rodziców

dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

od 1 marca  do 15 marca 2018r.

2.

Ustalenie przez dyrektora szkoły liczby wolnych miejsc do pierwszej klasy.

16 marca 2018r.

3.

Składanie wniosków o przyjęcie do pierwszej

klasy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły/spoza gminy.

od 19 marca  do 31 marca 2018r.

4.

Praca komisji rekrutacyjnej

3 kwietnia 2018r.

5.

Wywieszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

4 kwietnia 2018r.

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

4 - 5 kwietnia 2018r. 

7.

Podanie – wywieszenie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

7 kwietnia 2018 r.

8.

Składanie do komisji rekrutacyjnej wniosków o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do szkoły

od 7 - 13 kwietnia 2018 r.

9.

Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły

5 dni od dnia złożenia przez rodzica wniosku o uzasadnienie odmowy

10.

Prawo rodziców do odwołania do dyrektora szkoły od uzasadnienia rozstrzygnięcia komisji

7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy

11.

Decyzja dyrektora w sprawie odwołania rodziców

7 dni od dnia otrzymania odwołania

 

 

K R Y T E R I A

dotyczące dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Lubaczowa w Lubaczowie brane są pod uwagę następujące kryteria przeliczane na punkty:

 

  1. Miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców znajduje się w obwodzie szkoły; 6 pkt.
  2. W szkole obowiązek nauki spełnia rodzeństwo kandydata;  4 pkt.     
  3. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców (prawnych opiekunów) w zapewnieniu mu należytej opieki; 2 pkt.

 

Pobierz ZGLOSZENIE (dla uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły)

Pobierz WNIOSEK ( dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły)

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2, im. Obrońców Lubaczowa
    ul. Słowackiego 9, 37-600 Lubaczów
  • +48 16 632 94 25