Nawigacja

Rekrutacja

.

Załącznik nr 14 do Statutu Szkoły

 

Zasady naboru kandydatów

do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Lubaczowa

w Lubaczowie

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 7)

Zarządzenie nr 22/2014 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 25 lutego 2014 r.

 

§ 1. Informacje ogólne

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Obrońców Lubaczowa w Lubaczowie jest placówką oświatową, dla której organem prowadzącym  jest  Gmina Miejska Lubaczów.

2. Do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej Nr 2 przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie  szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów złożonego w sekretariacie szkoły w terminie od 3 marca 2014 r. do 14 marca 2014 r.

3. Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły lub spoza gminy mogą być  przyjęci do pierwszej klasy  po postępowaniu rekrutacyjnym jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

4. Rodzice dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły lub spoza gminy składają wniosek o przyjęcie do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lubaczowie.

5. Do klas II - VI dzieci zameldowane i zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu.

6. Dzieci zameldowane i zamieszkałe poza obwodem szkoły są przyjmowane, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) skierowany do dyrektora szkoły.

6.1 W przypadku dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły w pierwszej kolejności rozpatruje się wnioski rodziców (prawnych opiekunów) dzieci, których rodzeństwo jest już uczniami szkoły. Pozostałe dzieci przyjmowane są według kolejności zgłoszeń.

 

§ 2. Zasady i przebieg rekrutacji do klas I

1.Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka złożony w sekretariacie szkoły w terminie od 19 marca do 21 marca 2014 r.

1) Wniosek powinien zawierać:

a) imię i nazwisko dziecka;

b) datę urodzenia;

c) PESEL dziecka (w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość);

d) imiona i nazwiska rodziców;

e) adres zamieszkania rodziców;

f)  adres poczty elektronicznej rodziców;

g) numery telefonów rodziców.

2.Rodzice dziecka przekazują dyrektorowi szkoły uznane przez nich za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

3.W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria przeliczane na punkty:

a) dziecko pochodzące z rodziny wielodzietnej;      3 pkt.

b) dziecko wychowujące się w rodzinie niepełnej;   3 pkt.

c) dziecko wychowujące się w rodzinie zastępczej; 3 pkt.

d) dziecko niepełnosprawne lub                                    3 pkt.

dziecko, którego matka lub ojciec ma orzeczoną niepełnosprawność 3 pkt.          

lub dziecko, którego rodzeństwo ma orzeczoną niepełnosprawność;  3 pkt.

e) dziecko zamieszkujące w sąsiedztwie szkoły;      3 pkt.

f) dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do danej szkoły;                    3 pkt.

4.Spełnienie kryteriów należy poświadczyć następującymi dokumentami:

·         orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) - w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;

·         oświadczenie o wielodzietności rodziców kandydata;

·         prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem - w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;

·         dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz.154 i 866) - w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;

·         spełnienie kryteriów  z pkt. 3 ppkt. 1, 5, 6 oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

5. W przypadku wyników równorzędnych uzyskanych w I etapie rekrutacji stosuje się następujące kryteria:

a) miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców znajduje się w pobliżu szkoły; 2 pkt.

b) w pobliżu szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców (prawnych opiekunów) w zapewnieniu mu należytej opieki; 2 pkt.

6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji.

7. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

·         analiza merytoryczna dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacyjnych
i przeliczenie ich na punkty;

·         ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

·         sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego;

·         przygotowanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata – w przypadku złożenia stosowanego wniosku przez rodzica kandydata.                                          

8.Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem dyrektora  przedszkola.

9. Terminy prowadzenia naboru, terminy składania dokumentów, terminy  postępowania  rekrutacyjnego do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lubaczowie.

 

L.p.

Zadanie

Termin

1.

Składanie zgłoszenia do szkoły przez rodziców

dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

od 3 marca  do 14 marca

2.

Ustalenie przez dyrektora szkoły liczby wolnych

miejsc do pierwszej klasy.

17 marca

3.

Składanie wniosków o przyjęcie do pierwszej

klasy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły/spoza gminy.

od 19 marca  do 21 marca

4.

Praca komisji rekrutacyjnej

25 marca

5.

Ogłoszenie wyników rekrutacji

26 marca

6.

Możliwość odwołania od decyzji komisji

rekrutacyjnej do dyrektora szkoły

 

7.

Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające

20 sierpnia

 

§3. Procedura odwoławcza

1.W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia.

2. Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

3. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie rekrutacyjne  uzupełniające. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

Do pobrania:

1.Wniosek_dla_kandydatow_zamieszkujacych_poza_obwodem_szkoly(1).docx

2. Zgloszenie_dla_kandydatow_zamieszkujacych_w_obwodzie_szkoly.docx

3. Oswiadczenie_o_wielodzietnosci_rodzicow-prawnych_opiekunow_kandydata.docx

 

Do wniosku lub zgłoszenia prosimy dołączyć deklarację o chęci uczestnictwa dziecka w nauce religii

4. deklaracja.docx

 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2, im. Obrońców Lubaczowa
    ul. Słowackiego 9, 37-600 Lubaczów
  • +48 16 632 94 25