• .

    • Wizja szkoły

      

      

      

      

      

     Sylwetka absolwenta

     SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

     IM. OBROŃCÓW LUBACZOWA

     W LUBACZOWIE

      

      

      

     Misja szkoły

      

     Każdy człowiek ma w sobie wielkie możliwości

     Musi je tylko odkryć.

                                                                     Kartezjusz

      

     Po co jesteśmy?

     Jesteśmy po to, aby we współpracy z rodziną i środowiskiem lokalnym stwarzać warunki do pełnego, twórczego rozwoju i odkrycia w każdym uczniu wielkich możliwości.

     Czym będziemy się kierować w naszych działaniach?

      - uczeń będzie nie przedmiotem, a podmiotem naszych działań,

     - sprawimy, że jego edukacja będzie przygodą, a nie żmudnym procesem, a wychowanie – dialogiem, nie nakazami i zakazami,

     - zapewnimy mu indywidualne podejście w nauczaniu, pomoc w pokonywaniu trudności i wsparcie w rozwijaniu pasji,

     - będziemy współpracować z rodzicami i instytucjami na rzecz najwyższej jakości i efektywności edukacji.

      

     Cel główny

     Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania każdego ucznia

      

     Cele szczegółowe

     1. Głęboka i ciągła diagnoza każdego ucznia pod kątem jego potrzeb edukacyjnych

     1. Poznawanie środowiska rodzinnego i społecznego każdego dziecka i badanie jego wpływu na rozwój ucznia.

     2. Rozpoznawanie i eliminacja przyczyn zachowań niepożądanych wynikających z braku zaspokajanych potrzeb dziecka.

     3. Rozwijanie w dziecku poczucia bezpieczeństwa w środowisku szkolnym.

     4. Budowanie w szkole dobrej atmosfery, pełnej wiary w każdego członka społeczności szkolnej.

     5. Rozpoznawanie uzdolnień uczniów i tworzenie dobrego klimatu, i możliwości ich rozwoju.

     2. Rozwijanie w uczniach zainteresowania naukami ścisłymi, kształcenie umiejętności logicznego myślenia

     1. Stworzenie bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych z zakresu nauk ścisłych na każdym etapie edukacyjnym: kółka matematycznego, przyrodniczego, ekologicznego, informatycznego, strzeleckiego i szaradziarskiego, które kształtują wśród uczniów umiejętność logicznego myślenia i zainteresowania naukami ścisłymi.

     2. Rozwijanie w uczniach poczucia wiary we własne możliwości matematyczne.

     3. Uatrakcyjnienie lekcji matematyki, przyrody i In. Wykorzystanie technologii informatyczno – komunikacyjnej na lekcjach, uzupełnienie zajęć o doświadczenia i eksperymenty, a także projekty edukacyjne w celu zwiększenia atrakcyjności lekcji.

     4. Umożliwienie każdemu uczniowi zdobywania doświadczenia i przeżycia sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursach szkolnych i pozaszkolnych z zakresu nauk ścisłych,  a także uczestnictwo w Dniu Nauki i tym podobnych imprezach.

     5. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem TIK w sposób twórczy i z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa w sieci.

     3. Wspieranie i promowanie zdolności i zainteresowań uczniów

     1. tworzenie warunków do osiągania sukcesów na miarę możliwości każdego ucznia.

     2. Umożliwienie uczniowi zdolnemu indywidualnych, systematycznych konsultacji, celem ukierunkowania jego dalszej pracy.

     3. Współpraca z rodzicami celem ustalenia kierunków samodzielnej pracy w domu.

     4. Organizacja indywidualnego programu lub toku nauki.

     5. Promowanie osiągnięć ucznia w szkole i środowisku lokalnym.

      

     4. Uwrażliwienie na potrzeby innych

     1. Rozbudzanie w uczniach postawy empatycznej względem wszystkich ludzi, szczególnie potrzebujących pomocy poprzez organizację akcji wolontaryjnych.

     2. Uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych, dostrzeganie problemów kolegów i budzenie w dzieciach chęci do organizowania pomocy.

     3. Funkcjonowanie w szkole kół wolontaryjnych, które pomagają zwierzętom, ludziom starszym i w trudnej sytuacji życiowej.

     4. Organizowanie doraźnych akcji pomocy dla dzieci (z okazji mikołajek, świąt, początku roku szkolnego itp.).

     5. Stała praca wychowawcza polegająca na uczeniu tolerancji i akceptacji  każdego człowieka. Pokazywanie różnic pomiędzy ludźmi, praca nad czystością uczniowskiej polszczyzny. Nauka kulturalnego dyskutowania, wyrażania swoich emocji, także tych negatywnych.

      

     Zadania

     1. Przygotowywanie i dopuszczanie uczniów do samowychowania i samodzielnego zdobywania wiedzy.

     2. Inspirowanie uczniów do poszukiwania nowych rozwiązań, także tych nietypowych. Zachęcanie ich do podejmowania inicjatyw edukacyjnych i społecznych.

     3. Stymulowanie ucznia do samokształcenia.

     4. Zachęcanie rodziców do pracy nad sobą, organizowanie szkoleń i warsztatów.

     5. Aktywna współpraca z instytucjami w środowisku lokalnym i z organizacjami edukacyjnymi, które wspierają zadania szkoły.

      

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 2, im. Obrońców Lubaczowa
   • sekretariat@sp2.lubaczow.pl
   • +48 16 632 94 25
   • ul. Słowackiego 9, 37-600 Lubaczów Poland