• .

    • Centrum Informacji Multimedialnej

      

     Od września 2005 roku w naszej szkole działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Projekt ten został wdrożony  przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, a współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

      

     Dysponujemy różnymi pakietami multimedialnymi, filmami i programami edukacyjnymi.

      

     Opiekun ICIM – mgr Jolanta Kania – dyplomowany nauczyciel bibliotekarz.

      

     REGULAMIN  CZYTELNI  INTERNETOWEJ  w  SP 2  w  Lubaczowie  /Wyciąg/

     1. Godziny otwarcia Czytelni są zgodne z harmonogramem pracy nauczyciela.
     2. Korzystający z Internetu zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem  Czytelni Internetowej
     3. W Czytelni obowiązuje cisza.
     4. Do Czytelni uczniowie wchodzą bez okryć wierzchnich.
     5. Do Czytelni nie wolno wnosić i spożywać artykułów spożywczych.
     6. Z Czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz rodzice

     w ramach pedagogizacji.

     1. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne.
     2. Internet służy jedynie do celów edukacyjnych.
     3. Uczeń jest zobowiązany podać nauczycielowi – bibliotekarzowi tematykę zagadnień

      poszukiwanych w Internecie.

     1. Nie wolno wykorzystywać komputera do prowadzenie prywatnej korespondencji (e-mail) lub

     gier i zabaw.

     1. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów.
     2. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących

     oprogramowaniach.

     1. Nie należy używać dyskietek, płyt CD i oprogramowania pochodzących z nieznanych źródeł.
     2. Nie wolno używać własnych nośników danych bez pozwolenia.
     3. Czas poszukiwań internetowych wynosi do 1 godz.
     4. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby.
     5. W Czytelni można korzystać z urządzenia wielofunkcyjnego w celach naukowych.
     6. Należy przynieść własny papier. Urządzenie wielofunkcyjne obsługuje nauczyciel bibliotekarz.
     7. Nauczyciel bibliotekarz ma prawo do odsunięcia ucznia nieprzestrzegającego zasad regulaminu Czytelni od korzystania z Internetu.
  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 2, im. Obrońców Lubaczowa
   • sekretariat@sp2.lubaczow.pl
   • +48 16 632 94 25
   • ul. Słowackiego 9, 37-600 Lubaczów Poland