•   

   Projekt “Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych- pilotaż” ma na celu opracowanie standardów usług asystenckich. W ramach projektu organy prowadzące szkoły i przedszkola ze wszystkich 16 województw mogą pozyskać granty na sfinansowanie zatrudnienia łącznie 640 ASPE.

   Zebrane w trakcie projektu doświadczenia i przeprowadzone badania zostaną użyte do:

   • przygotowania założeń prawnych oraz opisu kwalifikacji „asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami” [ w skrócie ASPE]
   • wprowadzenia opisu kwalifikacji ASPE do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,
   • opracowania zasady finansowania i organizacji pracy ASPE
   • opracowania programu i scenariuszy szkoleń dla asystentów i kadry szkół zatrudniających ASPE
   • przygotowania pierwszej grupy 640 ASPE do pracy z dziećmi i młodzieżą

    

   Gmina Lubaczów, Szkoła Podstawowa Nr 2 pozyskała środki finansowe w wysokości  94003,30  na realizację grantu „Asystent ucznia ze  specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Gminie Lubaczów”  w ramach projektu  „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w ramach II. Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (nr POWR.02.10.00-00-1004/20-00).

   Szkoła zatrudniła trzech Asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w skrócie ASPE), którzy obejmują wsparciem  dziecko mające specjalne potrzeby edukacyjne. Przez okres 10 miesięcy ASPE przy współpracy z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem oraz psychologiem będzie realizował i monitorował założone wcześniej przedsięwzięcia.

   Do zadań ASPE należy m.in. wsparcie dziecka/ucznia podczas zajęć w celu zwiększania jego aktywności, pomoc w przemieszczaniu się i transporcie,  pomoc w korzystaniu z materiałów i pomocy dydaktycznych, wsparcie w uzyskaniu jak największej samodzielności w przedszkolu i szkole, wsparcie w rozwiązywaniu problemów związanych z codziennym funkcjonowaniem dziecka/ucznia w sytuacjach edukacyjno-wychowawczo – opiekuńczych, współpraca z rodziną, nauczycielami i wychowawcami oraz specjalistami, w przedszkolu/szkole, pracownikami administracji i obsługi przedszkola/szkoły, pielęgniarką, innymi osobami, stosownie do potrzeb, w tym w zakresie przygotowania potrzebnego sprzętu i pomocy dydaktycznych dla dziecka/ucznia.

   Celem projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzięki wypracowaniu standardu świadczenia usług asystenckich w przedszkolach i szkołach.

   Zebrane w trakcie projektu doświadczenia i przeprowadzone badania zostaną użyte do:

   • przygotowania założeń prawnych oraz opisu kwalifikacji „asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami”,
   • wprowadzenia opisu kwalifikacji ASPE do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,
   • opracowania zasady finansowania i organizacji pracy ASPE,
   • opracowania programu i scenariuszy szkoleń dla asystentów i kadry szkół zatrudniających ASPE
   • przygotowania pierwszej grupy 640 ASPE do pracy z dziećmi i młodzieżą

    

    

   Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lubaczowie przeprowadza rekrutację wstępną kandydatki/kandydata na stanowisko asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE). Profil kompetencyjny ASPE – wykształcenie i wymagania niezbędne:

   a. wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe,

   b. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

   c. posiadanie aktualnych badań SANEPID,

   d. dobry stan zdrowia umożliwiający wykonywanie czynności fizycznych, silnie obciążających układ ruchowy,

   e. znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym.

   Zatrudnienie nastąpi w momencie otrzymania przez szkołę grantu z projektu “Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych- pilotaż” wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa 2, Działanie 2.10. Projekt realizowany jest przez Fundację Edukacyjną ODiTK w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Sztuka Włączania”, Fundacją Fundusz Współpracy oraz Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Przewidywany czas zatrudnienia 1.09.2022 r. - 31.06.2023 r.

   Okres realizacji projektu 01.09. 2022 – 31.06.2023

    

   PARTNERSTWO REALIZUJĄCE PROJEKT
   Fundacja Edukacyjna ODITK
   Fundacja Fundusz Współpracy
   Stowarzyszenie Sztuka Włączania
   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

    

    

    

    

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 2, im. Obrońców Lubaczowa
   • +48 16 632 94 25
   • ul. Słowackiego 9, 37-600 Lubaczów Poland