•  

    TERMINY PROWADZENIA NABORU I SKŁADANIA

    DOKUMENTÓW  REKRUTACYJNYCH

    DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W LUBACZOWIE

    w roku szkolnym 2024/2025

     

    Lp.

    Zadanie

    Termin

    1.

    Składanie zgłoszenia do szkoły przez rodziców

    dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

    od 1 marca 2024 r. do 14 marca 2024 r.

    2.

    Ustalenie przez dyrektora szkoły liczby wolnych miejsc do pierwszej klasy.

    15 marca 2024 r.

    3.

    Składanie wniosków wraz z załącznikami o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z załącznikami kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły/spoza gminy,

    od 18 marca 2024 r. do 22 marca 2024 r.

    4.

    Praca komisji rekrutacyjnej

    25 marca 2024 r.

    5.

    Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych  i  niezakwalifikowanych

    26 marca 2024 r.

    6.

    Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

    od 27 marca 2024 r. do 3 kwietnia 2024 r. 

    7.

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjetych i kandydatów nieprzyjetych

    4 kwietnia 2024 r.

    8.

    Składanie do komisji rekrutacyjnej wniosków o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do szkoły

    od 5 kwietnia 2024 r. do 8 kwietnia 2024 r.

    9.

    Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły

    3 dni od dnia złożenia przez rodzica wniosku o uzasadnienie odmowy

    10.

    Prawo rodziców do odwołania do dyrektora szkoły od uzasadnienia rozstrzygnięcia komisji

    3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy

    11.

    Decyzja dyrektora w sprawie odwołania rodziców

    3 dni od dnia otrzymania odwołania

     

     

    K R Y T E R I A

    dotyczące dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły

     

    W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Lubaczowa w Lubaczowie brane są pod uwagę następujące kryteria przeliczane na punkty:

     

    1. Miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców znajduje się w obwodzie szkoły; 6 pkt.
    2. W szkole obowiązek nauki spełnia rodzeństwo kandydata; 4 pkt.     
    3. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców (prawnych opiekunów) w zapewnieniu mu należytej opieki; 2 pkt.

     

    Pobierz ZGLOSZENIE (dla uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły)  -  plik DOC / plik PDF

    Pobierz WNIOSEK ( dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły)  - plik DOC / plik PDF

     

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 2, im. Obrońców Lubaczowa
   • +48 16 632 94 25
   • ul. Słowackiego 9, 37-600 Lubaczów Poland