• .

    •  

     TERMINY PROWADZENIA NABORU I SKŁADANIA

     DOKUMENTÓW  REKRUTACYJNYCH

     DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W LUBACZOWIE

     w roku szkolnym 2022/2023

      

     Lp.

     Zadanie

     Termin

     1.

     Składanie zgłoszenia do szkoły przez rodziców

     dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

     od 1 marca  do 15 marca 2022 r.

     2.

     Ustalenie przez dyrektora szkoły liczby wolnych miejsc do pierwszej klasy.

     16 marca 2022 r.

     3.

     Składanie wniosków wraz z załącznikami

     o przyjęcie do pierwszej klasy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły/spoza gminy,

     od 17 marca  do 25 marca 2022 r.

     4.

     Praca komisji rekrutacyjnej

     28 marca 2022 r.

     5.

     Wywieszenie listy kandydatów zakwalifikowanych  i  niezakwalifikowanych

     29 marca 2022 r.

     6.

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

     30 do 31 marca

     2022 r. 

     7.

     Podanie – wywieszenie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

     01 kwietnia 2022 r.

     8.

     Składanie do komisji rekrutacyjnej wniosków o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do szkoły

     od 4 - 5 kwietnia 2022 r.

     9.

     Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły

     5 dni od dnia złożenia przez rodzica wniosku o uzasadnienie odmowy

     10.

     Prawo rodziców do odwołania do dyrektora szkoły od uzasadnienia rozstrzygnięcia komisji

     7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy

     11.

     Decyzja dyrektora w sprawie odwołania rodziców

     7 dni od dnia otrzymania odwołania

      

      

     K R Y T E R I A

     dotyczące dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły

      

     W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Lubaczowa w Lubaczowie brane są pod uwagę następujące kryteria przeliczane na punkty:

      

     1. Miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców znajduje się w obwodzie szkoły; 6 pkt.
     2. W szkole obowiązek nauki spełnia rodzeństwo kandydata; 4 pkt.     
     3. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców (prawnych opiekunów) w zapewnieniu mu należytej opieki; 2 pkt.

      

     Pobierz ZGLOSZENIE (dla uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły)  -  DOC  / PDF

     Pobierz WNIOSEK ( dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły)  - DOC  / PDF

      

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 2, im. Obrońców Lubaczowa
   • sekretariat@sp2.lubaczow.pl
   • +48 16 632 94 25
   • ul. Słowackiego 9, 37-600 Lubaczów Poland