•  

    TERMINY PROWADZENIA NABORU I SKŁADANIA

    DOKUMENTÓW  REKRUTACYJNYCH

    DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W LUBACZOWIE

    w roku szkolnym 2022/2023

     

    Lp.

    Zadanie

    Termin

    1.

    Składanie zgłoszenia do szkoły przez rodziców

    dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

    od 1 marca  do 15 marca 2022 r.

    2.

    Ustalenie przez dyrektora szkoły liczby wolnych miejsc do pierwszej klasy.

    16 marca 2022 r.

    3.

    Składanie wniosków wraz z załącznikami

    o przyjęcie do pierwszej klasy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły/spoza gminy,

    od 17 marca  do 25 marca 2022 r.

    4.

    Praca komisji rekrutacyjnej

    28 marca 2022 r.

    5.

    Wywieszenie listy kandydatów zakwalifikowanych  i  niezakwalifikowanych

    29 marca 2022 r.

    6.

    Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

    30 do 31 marca

    2022 r. 

    7.

    Podanie – wywieszenie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

    01 kwietnia 2022 r.

    8.

    Składanie do komisji rekrutacyjnej wniosków o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do szkoły

    od 4 - 5 kwietnia 2022 r.

    9.

    Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły

    5 dni od dnia złożenia przez rodzica wniosku o uzasadnienie odmowy

    10.

    Prawo rodziców do odwołania do dyrektora szkoły od uzasadnienia rozstrzygnięcia komisji

    7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy

    11.

    Decyzja dyrektora w sprawie odwołania rodziców

    7 dni od dnia otrzymania odwołania

     

     

    K R Y T E R I A

    dotyczące dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły

     

    W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Lubaczowa w Lubaczowie brane są pod uwagę następujące kryteria przeliczane na punkty:

     

    1. Miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców znajduje się w obwodzie szkoły; 6 pkt.
    2. W szkole obowiązek nauki spełnia rodzeństwo kandydata; 4 pkt.     
    3. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców (prawnych opiekunów) w zapewnieniu mu należytej opieki; 2 pkt.

     

    Pobierz ZGLOSZENIE (dla uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły)  -  DOC  / PDF

    Pobierz WNIOSEK ( dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły)  - DOC  / PDF

     

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 2, im. Obrońców Lubaczowa
   • sekretariat@sp2.lubaczow.pl
   • +48 16 632 94 25
   • ul. Słowackiego 9, 37-600 Lubaczów Poland