Nawigacja

Wizja i misja

.

Wizja szkoły

 

 

 

 

 

Sylwetka absolwenta

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

IM. OBROŃCÓW LUBACZOWA

W LUBACZOWIE

 

 

 

Misja szkoły

 

Każdy człowiek ma w sobie wielkie możliwości

Musi je tylko odkryć.

                                                                Kartezjusz

 

Po co jesteśmy?

Jesteśmy po to, aby we współpracy z rodziną i środowiskiem lokalnym stwarzać warunki do pełnego, twórczego rozwoju i odkrycia w każdym uczniu wielkich możliwości.

Czym będziemy się kierować w naszych działaniach?

 - uczeń będzie nie przedmiotem, a podmiotem naszych działań,

- sprawimy, że jego edukacja będzie przygodą, a nie żmudnym procesem, a wychowanie – dialogiem, nie nakazami i zakazami,

- zapewnimy mu indywidualne podejście w nauczaniu, pomoc w pokonywaniu trudności i wsparcie w rozwijaniu pasji,

- będziemy współpracować z rodzicami i instytucjami na rzecz najwyższej jakości i efektywności edukacji.

 

Cel główny

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania każdego ucznia

 

Cele szczegółowe

1. Głęboka i ciągła diagnoza każdego ucznia pod kątem jego potrzeb edukacyjnych

1. Poznawanie środowiska rodzinnego i społecznego każdego dziecka i badanie jego wpływu na rozwój ucznia.

2. Rozpoznawanie i eliminacja przyczyn zachowań niepożądanych wynikających z braku zaspokajanych potrzeb dziecka.

3. Rozwijanie w dziecku poczucia bezpieczeństwa w środowisku szkolnym.

4. Budowanie w szkole dobrej atmosfery, pełnej wiary w każdego członka społeczności szkolnej.

5. Rozpoznawanie uzdolnień uczniów i tworzenie dobrego klimatu, i możliwości ich rozwoju.

2. Rozwijanie w uczniach zainteresowania naukami ścisłymi, kształcenie umiejętności logicznego myślenia

1. Stworzenie bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych z zakresu nauk ścisłych na każdym etapie edukacyjnym: kółka matematycznego, przyrodniczego, ekologicznego, informatycznego, strzeleckiego i szaradziarskiego, które kształtują wśród uczniów umiejętność logicznego myślenia i zainteresowania naukami ścisłymi.

2. Rozwijanie w uczniach poczucia wiary we własne możliwości matematyczne.

3. Uatrakcyjnienie lekcji matematyki, przyrody i In. Wykorzystanie technologii informatyczno – komunikacyjnej na lekcjach, uzupełnienie zajęć o doświadczenia i eksperymenty, a także projekty edukacyjne w celu zwiększenia atrakcyjności lekcji.

4. Umożliwienie każdemu uczniowi zdobywania doświadczenia i przeżycia sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursach szkolnych i pozaszkolnych z zakresu nauk ścisłych,  a także uczestnictwo w Dniu Nauki i tym podobnych imprezach.

5. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem TIK w sposób twórczy i z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa w sieci.

3. Wspieranie i promowanie zdolności i zainteresowań uczniów

1. tworzenie warunków do osiągania sukcesów na miarę możliwości każdego ucznia.

2. Umożliwienie uczniowi zdolnemu indywidualnych, systematycznych konsultacji, celem ukierunkowania jego dalszej pracy.

3. Współpraca z rodzicami celem ustalenia kierunków samodzielnej pracy w domu.

4. Organizacja indywidualnego programu lub toku nauki.

5. Promowanie osiągnięć ucznia w szkole i środowisku lokalnym.

 

4. Uwrażliwienie na potrzeby innych

1. Rozbudzanie w uczniach postawy empatycznej względem wszystkich ludzi, szczególnie potrzebujących pomocy poprzez organizację akcji wolontaryjnych.

2. Uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych, dostrzeganie problemów kolegów i budzenie w dzieciach chęci do organizowania pomocy.

3. Funkcjonowanie w szkole kół wolontaryjnych, które pomagają zwierzętom, ludziom starszym i w trudnej sytuacji życiowej.

4. Organizowanie doraźnych akcji pomocy dla dzieci (z okazji mikołajek, świąt, początku roku szkolnego itp.).

5. Stała praca wychowawcza polegająca na uczeniu tolerancji i akceptacji  każdego człowieka. Pokazywanie różnic pomiędzy ludźmi, praca nad czystością uczniowskiej polszczyzny. Nauka kulturalnego dyskutowania, wyrażania swoich emocji, także tych negatywnych.

 

Zadania

1. Przygotowywanie i dopuszczanie uczniów do samowychowania i samodzielnego zdobywania wiedzy.

2. Inspirowanie uczniów do poszukiwania nowych rozwiązań, także tych nietypowych. Zachęcanie ich do podejmowania inicjatyw edukacyjnych i społecznych.

3. Stymulowanie ucznia do samokształcenia.

4. Zachęcanie rodziców do pracy nad sobą, organizowanie szkoleń i warsztatów.

5. Aktywna współpraca z instytucjami w środowisku lokalnym i z organizacjami edukacyjnymi, które wspierają zadania szkoły.

 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2, im. Obrońców Lubaczowa
    ul. Słowackiego 9, 37-600 Lubaczów
  • +48 16 632 94 25